Synvinkels läsarundersökning

Undersökningen riktar sig speciellt till FSS samarbetsparter, intressenter inom social- och hälsovård och anhöriga till personer med synnedsättning.

Pärmbilden med Synvinkel rubriken och röd bakgrund med ljus golden retriever på.

Synvinkel (f.d. Finlands Synskadade) är Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning som utkommer med 8 nummer i året. Tidningen ges ut i stor stil, punktskrift och taltidningsformat och kan även läsas digitalt på FSS webbplats. Tidningen innehåller aktualiteter inom synskadefältet i Finland och Norden och riktar sig till en bred målgrupp av både synskadade och seende läsare.

FSS utför regelbundet läsarundersökningar för att utreda hur tidningen uppfyller sina målsättningar och för att veta vad som bör vidareutvecklas. Senaste läsarundersökningen gjordes 2019 och den riktade sig till FSS medlemmar.

Med denna undersökning hoppas vi nå framför allt anhöriga och andra närstående till personer med synnedsättning, FSS samarbetsparter och såväl studerande som professionella inom social- och hälsovårdsområdet. Målsättningen är att kartlägga hur väl tidningen bidrar till kunskap om synskadefrågor och erbjuder stöd i arbete, studier eller vardagen. Vi välkomnar även medlemmars och övriga synskadades synpunkter på tidningen.

Enkäten är öppen till 24.1.2021.

Enkäten är anonym och svaren sammanställs för eget bruk samt för rapportering till bidragsgivare. Vänligen fyll i enkäten bara en gång.

Länk till enkäten:

https://forms.gle/BNQXfMVaTgazDRDP6

Stort tack för dina svar - dina synpunkter är värdefulla!