FSS utlåtande om tillgänglighetsdirektivet

24.8.2021 uppdaterad 24.8.2021

På begäran av social- och hälsovårdsministeriet har FSS gett ett utlåtande gällande nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.

Kort sammanfattning och bakgrund:

EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver att myndigheterna och den privata sektorn gör vissa produkter och tjänster tillgängliga. Direktivet ska genomföras nationellt i varje EU-land senast den 28 juni 2022. Detta innebär också ändringar i lagstiftningen i Finland.

Tillgänglighetskraven ska vara i kraft den 28 juni 2022. Bestämmelserna tillämpas från och med den 28 juni 2025. De produkter och tjänster som släpps ut på marknaden efter den 28 juni 2025 ska i huvudsak vara tillgängliga.

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är bl.a. att:

 • öka tillgången på och främja fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster
 • göra produkter och tjänster mer tillgängliga och på så sätt göra samhället mer inkluderande och underlätta ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning

Man kan också tala om digital tillgänglighet. Med digital tillgänglighet avses att webbplatserna och mobilapplikationerna planeras så att användarna, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, kan använda dem på ett bättre sätt.

Direktivet gäller flera produkter och tjänster. Tillgänglighetskraven förpliktar organisationer inom den offentliga förvaltningen samt den privata sektorn, dvs. alla som producerar eller tillhandahåller en produkt eller tjänst som hör till direktivets tillämpningsområde.

FSS vill fästa uppmärksamhet vid följande:

Förväntningar och önskemål gällande det nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet?

 • Att svenska språket behandlas likvärdigt i all utformning av produkter och tjänster
 • Att det i flera olika tillgängliga format även finns olika alternativ på svenska
 • Att all information, manualer, instruktioner etc. ska finnas tillgängliga på svenska
 • Att kvaliteten på de svenska översättningarna ska ha en hög nivå.
 • Att också den flerkanaliga informationen, utöver själva tjänsterna och produkterna, finns på svenska med tanke på guider/videor som hjälper att använda tjänsten.
 • Att hela köpupplevelsen, inom e-handeln, från att välja produkt till val av leveransalternativ och betalning samt eventuell returnering beaktas.
 • Att identifieringstjänsterna även utöver bankernas identifiering utvecklas för att bli mera tillgängliga.
 • Att webtjänsternas och e-handelns tillgänglighetsinformation standardiseras så att den är lätt att hitta direkt då man anländer till sidan.
 • Att säkerställa tillgänglig och anpassad utbildning med tanke på användning av tjänsterna på svenska, även för och med olika hjälpmedel.
 • Att det satsas på syntolkning som är av tillräckligt hög nivå.
 • Att det finns ett nationellt kontaktforum dit personen kan vända sig om tjänsterna och produkterna inte är tillgängliga. Att det är tydligt för målgruppen vart man vänder sig.

Vad är viktigt vid det nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet för FSS?

 • Att både sakkunniga och erfarenhetsexperter blir hörda.
 • Att information om hur genomförandet av tillgänglighetsdirektiv framskrider i realtid delges och hur det påverkar svenskspråkiga personer med synnedsättning samt hur olika produkt- och tjänsteleverantörer förbinder sig till tillgängligheten.

Vilka rättsmedel behövs för de som använder produkterna och tjänsterna?

 • Möjligheten att besvära sig och att besvärsgången är tydlig och möjlig.
 • Besvärsmöjligheter även ifall de digitala tillgänglighetskraven för produkter och tjänster inte uppfylls.