Bidrag från Suomen Näkövammaissäätiö - ansök före 31 mars

6.2.2024 uppdaterad 6.2.2024

Både personer med synnedsättning och personer som arbetar med personer med synnedsättning kan få bidrag från stiftelsen Suomen Näkövammaissäätiö.

Har du en synnedsättning eller arbetar du med personer med synnedsättning inom ungdomsarbete, studier och yrkesutbildningar, sysselsättning, kommunikationsarbete, rehabilitering, forskning, hobby- och fritidsverksamhet eller internationellt samarbete? Då kan du ansöka om bidrag från stiftelsen senast den 31 mars. Med de medel som beviljats av stiftelsen strävar man till att positivt påverka verksamheter som direkt berör synskadade.

Inkludera följande i din ansökan:

  • En presentation av sökanden, synsituationen och kontaktuppgifter, samt bankkontonummer i IBAN-format (även vid ansökan som görs via e-post).
  • Beskrivning av vad bidraget ska användas till.
  • Beloppet som söks och projektets totala kostnader.
  • Information om bidrag från andra källor som projektet har erhållit, ansökt om, eller avser att ansöka om.
  • Redogörelse för hur sökanden planerar att finansiera projektet om bidraget endast täcker en del av kostnaderna.
  • Referenspersoner, om sådana finns.

Bidragsmottagaren bör tillställa ombudet en redogörelse över projektet och hur bidraget har använts, vilken enligt överenskommelse kan publiceras, inklusive t.ex. examensarbeten eller doktorsavhandlingar.

Bidragsmottagaren ska på begäran tillhandahålla verifikat eller kvitton för de kostnader som bidraget beviljats för. Om begärda verifikat eller kvitton inte har mottagits, kan bidragsansökan eventuellt inte behandlas. För beviljade uppmuntringsbidrag behöver vanligtvis inget kvitto tillhandahållas.

Ansökningstid: 1.3 - 31.3.2024.

Ansökan skickas till: Finlands Synskadades Stiftelse, Ombudsman Aila Santanen, Arhippastigen 8 B 2, 00420 Helsingfors eller via e-post: aila.santanen@live.fi.

För mer information kan du ringa telefonnummer 050 596 6737.

Förändringar i det ekonomiska läget påverkar i betydande grad den mängd bidrag som stiftelsen kan dela ut. Trots begränsade medel strävar stiftelsen efter att stödja personer som ansöker om bidrag. Stiftelsens grundprincip är att bevilja bidrag till ändamål som inte kan få stöd från allmänna bidragskällor. År 2023 tilldelade stiftelsen bidrag för stadgeenliga ändamål på cirka 10 000 euro, samt särskilda bidrag på 2 000 euro.