FSS strategiska riktlinjer 2025 – 2028

23.5.2024 uppdaterad 4.6.2024

På vårmötet 21.5.2024 godkändes förbundets strategi. Här ingår mål, målgrupper och riktlinjer för verksamheten. 

Förbundets vision

Förbundets vision är att svenskspråkiga personer i Finland som lever med en synnedsättning eller med funktionella utmaningar med synen känner sig inkluderade i vårt samhälle och upplever sig ha en god livskvalitet.

Förbundets målgrupper

Primär målgrupp: personer i alla åldrar i Finland som talar svenska och har olika grader av synnedsättning eller av funktionella utmaningar med synen. Inom den primära målgruppen sker förändringar, åldersstrukturen förändras, gruppen med personer vars synnedsättning uppfyller WHO:s kriterier blir allt mindre och gruppen med personer som har funktionella utmaningar med synen blir allt större.

Sekundära målgrupper: Personer som är eller blir engagerade i våra primära målgruppers liv, till exempel anhöriga, socialarbetare, personal på serviceboenden, studerande och personal inom social- och hälsovården inklusive ögonläkare samt samarbetspartners, aktörer inom arbetslivet, beslutsfattare och tjänstemän.

Förbundets resurser

Förbundets resurser består av vår styrelse, våra anställda och rådgivare, våra verksamhetsutrymmen och vår förmögenhet samt erhållna understöd och bidrag.

MÅL

MÅL 1: Individerna i vår primära målgrupp känner sig socialt och digitalt delaktiga, trygga och självständiga.

Vi arbetar för full delaktighet och jämlikhet och eftersträvar att individerna i vår primära målgrupp upplever att deras livskvalitet är god.

MÅL 2: Förbundet får en allt synligare position i samhället.

Synligheten förstärks genom att förbundet i allt högre grad beaktar de förändringar som sker i samhället samt genom att förbundets namn granskas.

Strategi för att främja delaktigheten och livskvaliteten

Verksamhet riktad till den primära målgruppen

Förbundet

 • erbjuder mångsidig och individuell rådgivning med målet att varje enskild person ska vara ett aktivt subjekt i sina liv och i samhället
 • arrangerar anpassningskurser för den primära målgruppen
 • arrangerar kurser och temadagar samt håller föreläsningar för att stärka de specifika färdigheter den primära målgruppen behöver för delaktighet och inkludering
 • främjar intresset för och inlärningen av punktskrift på svenska i Finland
 • utarbetar individuella lösningar gällande fysisk tillgänglighet 
 • informerar om innovationer, ny teknik, nya programvaror och hjälpmedel som målgruppen har nytta av
 • erbjuder IT-utbildning i grupp och individuellt samt individuellt IT- och taltidningsstöd.  
 • producerar, utvecklar och sprider tillgängliga publikationer
 • bevakar målgruppens intressen
 • stöder distriktföreningarnas verksamhet, vilket möjliggör anpassad motionsverksamhet, lokala kurser, tillgängliga kulturupplevelser, kamratstöd och social samvaro – allt detta motarbetar ensamhet

Verksamhet riktad till och samarbete med de sekundära målgrupperna

Förbundet

 • sprider kunskap om syn och synnedsättning samt om behoven och utmaningarna inom den primära målgruppen till sakkunniga inom vården och socialsektorn, bland beslutsfattare och allmänheten samt bland övriga aktörer i samhället
 • arbetar för bättre tillgång till utbildning och arbete
 • deltar som sakkunnig i myndigheternas samarbetsnätverk gällande digital tillgänglighet
 • idkar påverkansarbete för att främja både fysisk och digital tillgänglighet
 • stöder distriktsföreningarnas lokala intressepolitiska punktinsatser genom rådgivning och utbildning
 • samarbetar med FSTF och NKL gällande produktion och distribution av finlandssvenska dagstidningar i taltidningsformat