FSS strategi godkändes på vårmötet

23.5.2024 uppdaterad 23.5.2024

71 personer närvarade på förbundets vårmöte 21.5. Distrikten samlades lokalt live med uppkoppling till Synvillan, varifrån diskussionerna leddes.

10 personer sitter kring ett mötesbord. På en stor skärm ser man att ett distansmöte pågår med 8 deltagare/deltagargrupper.

Under vårmötet godkändes verksamhetsberättelsen för 2023, bokslutet fastställdes och styrelsen, verksamhetsledaren och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Ny strategi

Förbundets strategi för 2025–2028 presenterades och godkändes under mötet. Här definieras våra målgrupper och två huvudmål presenteras, inklusive riktlinjer för verksamheten under de kommande åren.
Strategin hittar du här.

FSS styrelse bad vårmötet om fullmakt att sälja Ankaret, fastigheten som Ålands Synskadade använder för sin verksamhet. Beslutet om försäljning grundar sig på stora, kommande renoveringsbehov. Därtill uppfyller utrymmena i dagsläget inte föreningens behov. I en motion av Ålands Synskadade lyfts vikten av att distriktsföreningarna är aktivt delaktiga i frågor kring förändringar eller försäljning av verksamhetsutrymmen upp, vilket diskuterades under vårmötet. Fullmakten godkändes enhälligt då medlemmarna insåg att fastigheten säljs först när föreningen har tillgång till alternativa verksamhetsutrymmen. Nu kan arbetet kring att hitta alternativa, mera ändamålsenliga utrymmen inledas.

I en motion uppmanade Vasa Svenska Synskadade förbundet att utbilda kamratstödjare på förbundsnivå och utarbeta gemensamma riktlinjer för kamratstödet i de olika föreningarna. Styrelsen utreder möjligheterna att ta med förslagen från motionen i FSS verksamhetsplan för 2025.

Mer på Medlemsbandet

Före sommarlovet kommer Gunilla Löfman i sin ordföranderuta på Medlemsbandet att reflektera över vårmötet.  Är du ordinarie medlem och saknar inloggning till Medlemsbandet eller en taltidningsspelare/applikation vänligen kontakta kansliet@fss.fi eller ring 044-712 3020.