FSS valteser inför riksdagsvalet

En hand som läser punktskrift

I april 2019 infaller riksdagsvalet. FSS vill inför valet upplysa partierna och dess kandidater vikten av ett tillgängligt samhälle. Personer med synnedsättning ska ha samma möjligheter till ett fullständigt liv som den övriga befolkningen. Det handlar om delaktighet samt rättighet till bland annat att göra självständiga val, likvärdiga tjänster, möjligheter till utbildning och sysselsättning på arbetsmarknaden. Detta är också viktigt på svenska i och med att en synnedsättning är ett kommunikationshandikapp. Mänskliga rättigheter är ledordet.

Delaktighet och tillgänglighet

 –  Grundpelaren i samhället och i en demokrati är att alla ska kunna delta på lika villkor. Det som avgör möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället. Möjligheterna till delaktighet berör alla områden i samhället, som t.ex. offentliga rum, arbetsmarknaden, digitalisering, kultur och skolan. FSS efterlyser ett bättre helhetstänk i beslutsfattandet, där man inte enbart utgår från normen, utan också tar i beaktande olikheter och individuella lösningar i vardagen. Det är också av stor vikt att synskadade hörs i frågor som berör deras vardag och att de tas med i beslutsfattandet.

Möjligheter till sysselsättning

– Personer med synnedsättning har svårt att sysselsätta sig på arbetsmarknaden och arbetslöshetsgraden är betydligt högre än hos den övriga befolkningen. Synskadade utsätts ofta för diskriminering och osakligheter i arbetslivet. Det behövs en starkare kunskap, vilja och flexibilitet på arbetsmarknaden för att sysselsätta personer med synnedsättning. Vi måste börja se alla personer som en resurs. En starkare lagstiftning gällande diskriminering är något som FSS efterlyser. Därtill krävs en större satsning och ökade resurser samt kunskaper till TE-byråerna, också på svenska.

Möjligheter till utbildning

 – Det ska inte finnas några begräsningar till att gå i skola och utbildning för personer med synnedsättning. Det måste finnas tillräckliga möjligheter i form av stöd och hjälpmedel. Därför måste det stärkas, i lagstiftningen, att personer med synnedsättning är likställda som den övriga befolkningen. För att minska stigmatiseringen efterlyser FSS också en större kunskap och utbildning i synskadades behov och utmaningar hos dem som jobbar inom utbildningssektorn.

Digitalisering och tillgänglig information

– Otillgänglig information är ett vardagligt problem för många synskadade. Trots de möjligheter digitaliseringen medför finns det fortfarande stora brister i tillgängligheten till information och elektroniska tjänster för personer med en synnedsättning. FSS efterlyser en ökad kunskap, i samhället överlag, kring införande av talsyntes i teknisk utrustning i till exempel kösystem och bankautomater. En ökad sakkunskap i hur en webbplats är tillgänglig är också av vikt för att personer med synnedsättning ska kunna ta del av information på lika villkor.