FSS har kommenterat en ny kvalitetsrekommendation om service för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt på remiss en ny kvalitetsrekommendation för välbefinnande och tjänster för äldre personer. Samtidigt sände ministeriet på remiss arbetsgruppens förslag till reform av lagstiftningen om service för äldre.

Syftet med kvalitetsrekommendationen är att säkerställa ett så hälsosamt och livskraftigt åldrande som möjligt för hela den äldre befolkningen samt högklassiga och effektiva tjänster för de äldre personer som behöver dem.

Centrala innehåll i rekommendationen är främjande av funktionsförmågan hos äldre, ökat frivilligarbete, utnyttjande av digitaliseringen och tekniska lösningar, utvecklande av boendet och boendemiljöerna samt utvecklande och utökande av jämlika, bättre samordnade och ekonomiskt hållbara tjänster.

FSS anser att sinnesnedsättningar måste beaktas i större grad i kvalitetsrekommendationen

Kommunikationssinnen såsom hörsel och syn försvagas märkbart med högre ålder och inte enbart i den kategorin som kan klassificeras enligt normalitetsprincipen för åldrande.

Olika ögonsjukdomar är vanligare hos den äldre befolkningen och kan leda till synnedsättning. Av över 75 åringar har över 10% en synnedsättning - detta inverkar märkbart på personens funktionsförmåga. En ännu större procentenhet har en synsvaghet, som också inom forskning konstaterats inverka på funktionsförmågan.

FSS rekommenderar bland annat:

Lågtröskelmottagning för personer med synsvaghet

FSS förespråkar en rekommendation på tillgång till lågtröskelmottagning för personer med synsvaghet och synnedsättning. Det skall vara en låg tröskel att få från kommunen både stöd, råd och service för personer med synsvaghet och synnedsättning. Forskning har bevisat att tidig rehabilitering samt synhjälpmedel och handledning i dess användning är effektiva åtgärder i att bibehålla personens funktionsförmåga, självständighet och livskvalitet.

Att synens betydelse för användningen av de digitala tjänsterna tas i beaktande

Den allt mer digitala omgivningen försvårar möjligheterna att kunna funktionera självständigt - till exempel blir det allt mer vanligt med digitala skärmar som informationsguider i bland annat receptioner, flygfält och sjukhus. Tillgängligheten är av stor vikt för att kunna agera självständigt också i den digitala världen.

Att även synsinnet tas i beaktande vid planering av tillgängliga utrymmen

I frågan om boende är tillgängligheten ur ett synskadeperspektiv viktigt att ta i beaktande. I planeringen av nya anstalter, servicehem och boende för seniorer överlag är det viktigt att beakta både belysning, markering och kontraster. Det skall vara tryggt och lätt att orientera sig både inomhus och utomhus.

Att större vikt läggs vid förebyggande och stödjande åtgärder

Synproblem går ofta obemärkta av vårdpersonalen på anstalterna och i hemvården. De äldre får inte den vård eller de hjälpmedel de kunde ha nytta av. Speciellt alarmerande är kunskapsbristen bland professionella som arbetar inom äldreomsorg. Synnedsättning och synsvaghet ses som något som hör till åldrandet och äldre personer som lider av en ögonsjukdom får inte den vård, rehabilitering eller hjälpmedel de bevisligen kunde ha stor nytta av för att bevara både funktionsförmåga och livskvalitet.