Kommunalval 2021

På denna sida kan du läsa om kampanjen #EnKommunFörAlla, FSS valteser och information om röstningsförfarande.

Han stoppar kuvert i låda.

FSS medvekar i kampanjen #EnKommunFörAlla

Vi är många, vi är olika, vi är kommuninvånare som alla andra. Det budskapet vill vi lyfta fram inför kommunalvalet 13.6.2021.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade medverkar i SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder) kampanj #EnKommunFörAlla.

Vi efterlyser kommunala beslutsfattare som arbetar för en kommun för alla med fokus på tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd. Vi vill öka kunskapen om funktionsnedsättningar och viktiga funktionshinderfrågor.

Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också dem med funktionsnedsättning – och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande.

Bekanta dig med SAMS kampanjsida här.

Man i medelåldern med solglasögon och orange tröja med synskademärke på skrattar.

FSS valteser

Personer med synnedsättning ska ha samma möjligheter till ett fullständigt liv som den övriga befolkningen. Det handlar om delaktighet samt rättighet till bland annat att göra självständiga val, likvärdiga tjänster, möjligheter till utbildning och sysselsättning på arbetsmarknaden. Detta är också viktigt på svenska i och med att en synnedsättning är en kommunikationsvariation. Mänskliga rättigheter är ledordet. FSS vill se en långsiktig politik med tydliga visioner där individen är i fokus och vill därför lyfta upp följande:

1. Delaktighet och tillgänglighet – Grundpelaren i samhället och i en demokrati är att alla ska kunna delta på lika villkor.  Också lokalt, i kommunen. Det som avgör möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället. Möjligheterna till delaktighet berör alla områden i samhället, som till exempel offentliga rum, kultur och skolan.

2. Färdtjänsten ska vara en flexibel samhällsservice så att personer med synnedsättning kan arbeta, vara föräldrar och ha en givande fritid – på sina egna villkor. Utan möjligheter att förflytta sig smidigt till en rimlig kostnad går det inte att vara en aktiv samhällsmedborgare. Därför är det viktigt med till exempel fritt antal färdtjänstresor och möjlighet att göra kortare stopp under en resa.

3. Fysisk miljö – Det är viktigt att offentliga rum är lättillgängliga. Onödiga trösklar ska undvikas och belysningen bör vara anpassad för personer med en synnedsättning.

 

Röstningsinformation

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är den 13 juni 2021. Förhandsröstningen i Finland är 26.5 - 8.6.2021. Heltäckande information om kommunalvalet finns på webbplatsen vaalit.fi.

Att rösta hemma

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 1 juni 2021 före kl. 16. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på meddelandekortet som skickats till väljaren per post. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Mer information och nerladdning av hemmaröstningsblankett på webbplatsen:

https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma

 

Biträdande vid röstning

Om väljarens förmåga att göra röstningsanteckningen är väsentligt nedsatt får han eller hon vid röstningen assisteras av ett biträde. Biträdet kan vara en valfunktionär eller en person som väljaren själv har utsett.

I vallokalerna på valdagen finns särskilda valbiträden. Väljaren kan också anlita en medlem av valnämnden som biträde, om detta inte fördröjer röstningen.

Vid förhandsröstningen kan väljarna assisteras av valförrättarna och vid anstaltsröstningen av valbestyrelsens medlemmar.

En väljare har dock alltid rätt att assisteras av ett biträde som han eller hon själv har utsett, till exempel en nära anhörig. Biträdet som väljaren själv utsett kan dock inte vara en person som är kandidat vid valet.

Ett valbiträde ska samvetsgrant följa väljarens anvisningar och hemlighålla vad han eller hon fått veta i samband med röstningen. Biträdet får under inga omständigheter föreslå för väljaren vilken kandidat denne ska rösta på.

Källa.

 

Kandidatlistor

Justitieministeriet producerar listor över kommunalvalskandidater i punktskrift i samarbete med Näkövammaisten liitto. Listan över kandidater i din kommun kan beställas i punktskrift genom att skicka e-post till airut@nkl.fi eller ringa tfn 050 596 5021.

 

Justitieministeriets servicenummer

Justitieministeriet har ett avgiftsfritt servicenummer till vilket kan man kan ringa för att ställa frågor som gäller val och omröstning; till exempel kontaktuppgifter till centrala valkommissioner eller förhandsröstningsplatser. Telefonnumret är 0800 9 4771 (på svenska) och 0800 9 4770 (på finska).