FPA-anpassningskurs i Härmä, våren 2021

Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerar FPA-anpassningskurs i Härmän kuntokeskus för personer med synnedsättning.

Kursen arrangeras som partiell familjekurs för vuxna. Klienter till kursen uttas från hela landet och kursens språk är svenska.

Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som är synskadade. Skadan ger upphov till ett behov av rehabilitering. Klienten kan också ha andra sjukdomar eller skador, men den rehabilitering jämte målsättningar som han eller hon i det aktuella läget behöver kräver specialkompetens i rehabilitering för personer med synskada.

Dessutom förutsätts att

  • klientens återstående funktionsförmåga är tillräcklig för att han eller hon självständigt ska kunna röra sig i serviceproducentens lokaler/ rehabiliteringsinrättningen/ inkvarteringsenheten utan ständig assistans och delta i grupprehabilitering.Om klienten på grund av en synskada behöver assistans för att kunna röra sig utgör det inte något hinder för att delta i en kurs.
  • klienten har tillräckligt god funktionsförmåga för att vara aktiv utanför hemmet och att rehabiliteringen syftar till att upprätthålla aktivitet och deltagande utanför hemmet.

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Till kursen antas inte personer som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

Klientens make/maka eller en annan vuxen anhörig eller närstående deltar i på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet.

Det är möjligt att delta i en kurs på nytt av motiverade skäl.

Kursens mål
Rehabiliteringen syftar till att trygga eller förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga och till att öka klientens aktivitet och delaktighet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Utöver har kursen bland annat följande allmänna målsättningar:
– att hjälpa klienten att identifiera sina resurser och starka sidor
– att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och i samhället
– att stärka klientens förmåga att hantera sitt liv
– att få klienten motiverad för egenvård
– att finna metoder för klienten att klara sig i vardagen/arbetet
– att finna metoder för att minska de fysiska och sociala hindren i omgivningen
– att skapa ett fungerande stödnätverk på hemorten etc.

Förfrågningar kan riktas till FSS rehabiliteringsrådgivare ulla-britt.ingman@fss.fi, tel. 050-561 2950 eller rehabiliteringschef johanna.merilainen@fss.fi, tel. 050 341 0010.

Mera information på FPA:s webbplats: Kurser för personer med synskada 75395.

Kategori